Expositie Johan Schuurman

Foar Johan Schuurman is skilderjen in útdaging om it sfearfol en gedetailleerd op it doek oer te bringen. Minsken fine syn “Stillevens” libbensecht en natuergetrou mei waarme kleuren en each foar detail. In oare groep sprekt de skilderijen oer de natuer it measte oan.

Voor Johan Schuurman is schilderen een uitdaging om iets sfeervol en gedetailleerd op het doek over te brengen. Mensen vinden zijn “Stillevens” levensecht en natuurgetrouw met warme kleuren en oog voor detail. Een andere groep spreekt de schilderijen over de natuur het meeste aan.